צרו קשר

טלפון:

1-700-707-117

פקס:

072-4701463

דוא"ל:

lior@big-mind.co.il

 

© 2014 by Big Mind - Smart Marketing Solutions.

​​​

בעלי עסקים רבים מחפשים להרחיב את הידע שלהם לגבי הוצאות מוכרות, אנו שמחים להביא כאן מאמר בנושא:

הוצאות מותרות בניכוי – בחישוב מס הכנסה

הוצאות הן חלק מיטיב עם הנישום בחישוב המס אשר גורם להפחתה בתשלום המס אותו הנישום צריך לשלם. לא כל הוצאה מותרת בניכוי, כלומר גורמת להפחתת המס, אלא יש הוצאות שאינן מותרות בניכוי, יש הוצאות שמותרות בניכוי חלקי ויש הוצאות שמותרות בניכוי מלא.

המסגרת החוקית לקביעת ההוצאות המותרות בניכוי, מלא ו/או חלקי, היא פקודת מס הכנסה. לפי סעיף 17 לפקודה: "לשם בירור הכנסתו החייבת של אדם ינוכו, זולת אם הניכוי הוגבל או לא הותר על פי סעיף 31, יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד..."

סעיף 31 לפקודה מסמיך את שר האוצר להתקין תקנות לעניין שיטת החישוב או האומד של ההוצאות, סכומי ההוצאות שיותרו בניכוי, או שיעוריהן, התנאים להתרת ההוצאות ודרכי הוכחת ההוצאות.

ולמשל תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), תשמ"ז-1987, תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), תשל"ב-1972 ותקנות נוספות.

ומהן ההוצאות שאינן מותרות בניכוי?

סעיף 32 קובע את הרשימה לניכויים שאין להתירם. בין היתר, קובע סעיף 32 לפקודה את הניכויים הבאים שאין להתירם כדלקמן:

"(1)  הוצאות שאינן הוצאות הכרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה, לרבות הוצאות הבית, הוצאות פרטיות, הוצאות אש"ל, הוצאות שהוצאו לשם הגעה למקום ההשתכרות ולשם חזרה ממנו, והוצאות שהוצאו לשם טיפול בילד או השגחה עליו או לשם טיפול באדם אחר או השגחה עליו; בפסקה זו,

"הוצאות כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה" – הוצאות המשתלבות בתהליך הטבעי של הפקת ההכנסה ובמבנהו הטבעי של מקור ההכנסה, והמהוות חלק בלתי נפרד מהם;

"הוצאות אש"ל" – הוצאות שהוציא יחיד בשל ארוחותיו, שהוצאו בין במקום ההשתכרות ובין מחוצה לו, ולמעט הוצאות בשל ארוחת בוקר הכלולה במחיר לינה המותרת בניכוי;

(2)  תשלומים או הוצאות, שאינם כסף שהוצא כולו לייצור ההכנסה ולשם כך בלבד;

(3)  הון שניטל או סכום כסף המשמש, או נועד לשמש, הון;

(4)  עלות ההשבחה;

(5)  כל הפסד או הוצאה הניתן להיפרע על פי ביטוח או חוזה שיפויים;

(6)  דמי שכירות ועלות תיקונים, של חצרים או של חלק מהם, ששולמו או שנגרמו שלא לשם ייצור ההכנסה;

(7)  סכומים ששולמו, או שיש לשלמם, כמס הכנסה;"

נביא לידיעת הקוראים כי האמור לעיל הינו מידע חלקי ולצורך בדיקה ופעולה בהתאם לחוק, לתקנות, לפסיקה ולעמדת רשויות המס יש להיוועץ באיש מקצוע בתחום.